Административни услуги извършвани от ПГМЕТ

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием Издаване на диплома за средно образование Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация