Планове за дейността на училището през учебната 2018/2019 година

Училищна програма за подкрепа на личностното развитие на учениците Годишен план за дейността на ПГМЕТ „Христо Смирненски“ Годишен план на комисията по изпълнение на координационния механизъм за взаимодействие при работа случаи на деца, жертва на насилие или в риск от насилие Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормиз между деца и ученици в училище Годишен план на дейностите по изпълнение на стратегията План за защита на пребиваващите при бедствия, аварии, катастрофи и пожари План на комисията по безопасни и хигиенни услковия на труд План за работа на училищната комисия по БДП План на комисията за културна и спортна дейност План за квалификационната дейност План на обединението по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование План за работа на обединението на класните ръководители План за дейността на методическото обединение на учители в направление професионална подготовка План за заседание на педагогическия съвет Правилник за дейността на ПГМЕТ Стратегия за развитие на ПГМЕТ за периода 2016-2020 Правилник за вътрешния трудов ред Информация за организация на учебния и работен ден Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от учазвими групи План за осигуряване на обща прокрепа на ученици с наложени санкции, които са в риск от отпадане, поради проблемно поведение или безпричинни отсъствия Училищна програма за подкрепа на личностното развитие на учениците План за превенция на насилието Програма за превенция на ранното напускане на училище Механизъм за оценяване на риска от отпадане на ученици от училище Механизъм за намалаване броя на отсъствията по неуважителни причини и задържане на учениците в училище Графици обща подкрепа