Планове за дейността на училището през учебната 2019/2020 година

Годишен план за дейността на ПГМЕТ "Христо Смирненски" за учебната 2019/2020 година Годишен план на дейността по изпълнение на стратегията на ПГМЕТ "Христо Смирненски" План на комисията за културна и спортна дейност за учебната 2019/2020 година План за работа на обединението на класните ръководители през учебната 2019/2020 година План за работа на обединението по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование План за дейността на методическото обединение на учителите в направление професионална подготовка през учебната 2019/2020 година План за дейността на методическото обединение на учителите, преподаващи учебни предмети в направление "Културно-образователни области" през учебната 2019/2020 година План на комисията по безопасни и хигиенни условия на труд План за сигурност в ПГМЕТ "Христо Смирненски" План за заседания на педагогически съвет План за защита на пребиваващите при бедствия, аварии, катастрофи и пожари План за работа на Училищната комисия по БДП през учебната 2019/2020 година Годишен план за организация и дейността на училищната комисия по колективна етика през учебната 2019/2020 година Етичен кодекс на училищната общност Вътрешни правила за организацията и дейността за наблюдение при прилагане на етичния кодекс Заповед за определяне на Координационен съвет План за квалификационната дейност през учебната 2019/2020 година Правила за участие на пресонала в квалификационната дейност Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище Годишен план на комисията по изпълнение на координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертва на налисие или деца в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна ситуация през учебната 2019/2020 година Мерки и индикатори за превенция и ограничаване на отсъствията на учениците в ПГМЕТ "Христо Смирненски" през учебната 2019/2020 година Механизъм за намаляване броя на отсъствията по неуважителни причини Механизъм за оценяване на риска от отпадане на учениците от училище Правилник за вътрешния трудов ред Училищна програма за подкрепа на личностното развитие на учениците в ПГМЕТ "Христо Смирненски" през учебната 2019/2020 година Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи Програма за превенция на ранното напускане на училище