Обява за подбор на експертиОбява за подбор на експерти

по договор за БФП № BG05M2OP001-3.017-0039-C01,

„МОТИВАЦИЯ И МЕДИАЦИЯ В МНОГООБРАЗИЕТО - ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНТЕРКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ“,

финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "ВИА ХУМАНИКА"

Партньори:

  • СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" – гр. Мездра
  • ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" – с. Вълчитрън
  • СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" – гр. Кнежа
  • ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" – гр. Кнежа
  • СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" – гр. Гулянци

Обявяваме подбор по документи на експерти за реализация на дейност I. „Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, препоръки, компетентностни профили и др. на образователната институция за работа в мултикултурна среда, според идентифицираните нужди“.

Основната цел на проекта: Повишаване професионалните компетентности на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от пет партньорски училища от Северозападния регион за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у учениците за възприемане на етнокултурните различия.

Цел на дейност 1: Идентифициране нуждите на училищата-партньори от подобряване на работата в мултикултурна среда, чрез изследване и анализ на нуждите от обучение за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и директорите в партниращите училища. Изготвяне на стратегия за непрекъснато подобряване капацитета на педагогическите специалисти и директорите за утвърждаване модела на интеркултурното образование, мултикултурния диалог и създаването на подходящ социално-психологически климат в училището и обществото.

Целева група: учители, директори и други педагогически специалисти от училищата-партньори.

Свободна позиция: Експерт образователни дейности – 1 брой.

Изисквания за заемане: Висше образование, над 7 години опит в образователната система и работа в мултикултурна среда, добри комуникативни компетентности.

Вид правоотношение: Договор за услуга по Закона за задълженията и договорите.

Продължителност на ангажимента: 67 часа.

Основни задължения за изпълнение на работата:

- Изследване на потребностите от обучение за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и директорите в училището-партньор по проекта.

Експертът образователни дейности провеждане изследване на терен чрез стандартизирана анкета със затворени въпроси и въпросник за интервю с отворени въпроси с 24 лица, от тях: 12 представители на целевата група и 12 родители на ученици, в т.ч. от представителите на маргинализираните общности.

  • Модератор във фокус група и подготовка на доклад за резултатите от нея.

Фокус групата е за оценка работата на педагогическите специалисти от училището с родителите и с децата; оценка на работата на заинтересованите страни, в т.ч. на представителите на маргинализираните общности, на училищното настоятелство и др. Всяка фокус група включва мин. 10 лица от заинтересованите страни: представители на учебното заведение, родителите, местните общности и др. Темата е: "Успехи и проблеми в работата на педагогическите специалисти с родителите и с децата-билингви. Участие в мултикултурния диалог на заинтересованите страни". Продължителност на фокус групата 5 ч. Модераторът изготвя доклад след приключване на работата в рамките на 10 часа.

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление в свободен текст, адресирано до директора на училището.
  • копие от диплома за завършено образование.
  • автобиография.

Срок за кандидатстване: до 15.04.2021 година.

Адрес за подаване на документи:

ПГМЕТ „Христо Смирненски“, гр.Кнежа, ул.Марин Боев 5

За допълнителна информация: тел. 09132 7230