Проект "Подкрепа за успех" или Матурата - няма нищо по-лесно!

Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Подготовка за матура по Български език и литература 11-12клас

Дейност:

  • Преодоляване на пропуските на ученици от 11- 12 клас , свързани със знанията и уменията върху книжовно -езиковите норми.
  • Работа с ученици от 11-12 клас за овладяване на книжовно-езиковите норми.
  • Насърчаване на езиковите компетентности и умения
  • Проверка на познаването на литературния материал, повишаване на мотивацията за успешно представяне на ДЗИ.

Цел:

  • Изграждане на умения за извличане на информация от текст;
  • Усвояване на литературната терминология и художествените езикови средства – фигури и тропи.
  • Допълване и разширяване на знанията по БЕЛ;
  • Подготовка за успешно представяне на матурата по БЕЛ;

С оглед на това, че желаещите да посещават часовете по проекта ще полагат ДЗИ по български език и литература, занятията са ориентирани към подготовка за предстоящия изпит.

В часовете по български език се акцентира върху книжовните норми. Учениците решават тестове по правопис, граматика и пунктуация, на които показват все по–добри резултати.

По време на занятията по литература вниманието е насочено към авторите от 11.клас и 12.клас, със съответните произведения. Знанията за преговорените писатели и поети се затвърждават чрез тестови задачи.

Акцентира се върху писане на аргументативен текст – съчинение и есе. На учениците се поставя домашна работа за интерпретация на художествена творба и в двата жанра. Резултатите показват умение за структуриране на аргументативен текст, за обосноваване на изложените идеи по зададения проблем. В по–голямата си част учениците се справят със задачите – с отворени и със затворени отговори на тестовете по литература.

ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 11 КЛАС ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 12 КЛАС