Прием 2020/2021 учебна година

Дневна форма на обучение

Професия: Машинен монтьор

Специалност: Металообработващи машини

Описание:

Защо да изберете "Металообработващи машини":

Обучението по професия "Металообработващи машини", ще ви предостави съвременни тенденции в професията, познаване и практикуване на различните видове металургични процеси, практически опит в шлосерство, стругарство и заваряване, сглобяване и ремонт на съединения, разглобяване и ремонт на различни възли и механизми.

За кого е предназначено обучението:

За тези, които имат желание да получат задълбочени знания, умения и компетентности за металообработващите машини и да получат професионална квалификация.

Какви знания, умения и компетентности ще придобиете?
 • да оценяват годността и качеството на извършената дейност, като отчитат предявените технически изисквания до степен способност за анализ и пренос на знания в различни ситуации;
 • да сглобяват и ремонтират машини и съоръжения за обработка на металите, като използват различни инструменти и приспособления за целта, до степен самостоятелно изпълнение на практическо задание в позната ситуация;
 • да прилагат усвоените теоретични и практически знания при подържането и ремонта на машините и съоръженията за обработка на металите, използвайки различни инструменти и приспособления, до степен постигане на зададено качество на технологичния процес
Изображение на специалността Машинен монтьор

Професия: Електромонтьор

Специалност: Електрически инсталации - дуална форма

Описание:

Защо да изберете "Електрически инсталации":

Специалността е заявена от "ЛЕОНИ България" ЕООД, което е предпоставка за бърза реализация на пазара на труда след завършването. Професията дава възможност за работа в предприятия, общински и частни фирми с дейност в областта на електротехниката. Тя е съобразена с европейските изисквания и изискванията на българските работодатели.

За кого е предназначено обучението:

За тези, които имат желание да получат задълбочени знания, умения и компетентности в сферата на електротехниката и да получат професионална квалификация.

Какви знания, умения и компетентности ще придобиете?

 • проектиране на електрически инсталации и електротехническо оборудване за битови, административни и промишлени обекти;
 • използване на електрически уреди за измерване на електрически величини и изпитване на различно електротехническо оборудване, работа с електрически схеми;
 • извършване на монтаж, диагностика и ремонт на електротехнически съоръжения в различни области на промишлеността;
 • електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени и битови обекти.
Изображение на специалността Електромонтьор

Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес

Специалност: Малък и среден бизнес с изучаване на чужд език - Английски и Руски език

Описание:

Защо да изберете "Малък и среден бизнес":

Обучението по професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", ще ви предостави практически знания за реализацията, техническите и фирмените решения в малкия и средния бизнес. Вие ще се научите да работите с нови технологии, ще познавате методики в различни области на знанието, ще изпълнявате услуги, свързани с финансите, счетоводството, администрацията, маркетинга и бизнес планирането.

За кого е предназначено обучението:

За тези, които имат желание да получат задълбочени знания, умения и компетентности за малкия и среден бизнес и да получат професионална квалификация.

Какви знания, умения и компетентности ще придобиете?

Обучението по професия "Сътрудник в малък и среден бизнес" предоставя възможност да придобиете следните знания, умения и компетентности:

 • Умее да работи с бази данни и документи
 • Познава различните методи за вземане на решение и управление на фирмата
 • Умее да прилага основни методи за проучване на пазара
 • Умее да изготвя различни стопански писма (заявка, оферта, рекламация и др.); документи за складиране и експедиране на продукция
 • Познава различни канали за дистрибуция на стоки и услуги
 • Умее да организира различни видове работни срещи и съвещания и да подготвя документи, свързани с тях (дневен ред, протоколи, помощни материали)
 • Познава основните механизми на счетоводната отчетност
 • Умее да попълва първични счетоводни документи
Изображение на специалността Сътрудник в малък и среден бизнес

Задочна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение