Прием 2019/2020 учебна година

Дневна форма на обучение

Професия: Машинен техник

Специалност: Машини и съоръжения за заваряване - дуално обучение

Описание:

Специалността е заявена от „Палфингер Продукционстехник България” ЕООД гр.Червен бряг, което е предпоставка за бърза реализация на пазара на труда след завършването. Прилага се дуална форма на обучение, т.е. практиката в 11 клас и 12 клас се провежда в реална работна среда, срещу заплащане.

Професията дава възможност за работа в държавни предприятия, общински и частни фирми с дейност в областта на машиностроенето. Тя е съобразена с европейските изисквания и изискванията на българските работодатели.

След завършване обучавания ще може:
 • Ръководи и/или проектира и конструира детайли, възли за машини, механични инсталации и съоръжения съобразно действащите стандарти в машиностроенето;
 • Открива и отстранява възникнали повреди в машините, съоръженията, апаратурата и оборудването;
 • Изготвя заявки за доставка на резервни части, материали, инструменти съобразно работното оборудване;
 • Установява причините за преждевременно износване на детайли и възли, анализира причините, предлага дейности за намаляването им;
 • Организира и контролира изработване на детайли;
 • Изработва детайли на конвенционални металорежещи машини;
 • Изпълнява заваръчни шевове и контролира параметрите според стандарта;
 • Диагностицира и ремонтира машините и съоръженията за заваряване.
Учениците придобиват знания и умения за:
 • Планира ремонтни дейности и разпределя задачите, свързани с ремонта
 • Избира метод и позиция на заваряване
 • Настройва апаратите и уредите за заваряване
 • Избира подходящи инструменти, уреди и апаратура за диагностика и контрол на изправността на машините и съоръженията за заваряване
Изображение на специалността Машинен техник

Професия: Електротехник

Специалност: Електрообзавеждане на производството с изучаване на чужд език - Английски и Руски език

Описание:

Специалността е заявена от "ЧЕЗ Електро България" АД, което е предпоставка за бърза реализация на пазара на труда след завършването. Професията дава възможност за работа в държавни предприятия, общински и частни фирми с дейност в областта на електротехниката и енергетиката. Тя е съобразена с европейските изисквания и изискванията на българските работодатели.

След завършване обучавания ще може:

 • свободно да разчита и изработва технически чертежи, принципни, монтажни и разгънати схеми на техническата документация;
 • да изпълнява електромонтажни дейности;
 • да си служи с контролно-измервателни инструменти и апарати, използвани при експлоатацията и ремонта на електрообзавеждането на промишлени предприятия;
 • да извършва оперативни превключвания с оглед сигурността на работа на електрообзавеждането и икономичността на електрическите схеми;
 • да измерва и изпитва електрически уредби, устройства, уреди и апарати за ниско напрежение;
 • да извършва необходимите изчисления за избор на електрообзавеждането и да го избира по каталог.

Специалността е широкo профилиранa, осигуряващa работа в следните направления:

 • електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността, бита и транспорта;
 • като електротехници, в областта на производството и разпространението на електрическа енергия;
 • поддръжката и експлоатацията на машини и съоръжения в енергетиката и в различни области на промишлеността.

Учениците придобиват знания и умения за:

 • проектиране на електрически инсталации и електротехническо оборудване за битови, административни и промишлени обекти;
 • използване на електрически уреди за измерване на електрически величини и изпитване на различно електротехническо оборудване, работа с електрически схеми;
 • извършване на монтаж, диагностика и ремонт на електротехнически съоръжения в различни области на промишлеността;
 • електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени и битови обекти.
Изображение на специалността Електротехник

Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес

Специалност: Малък и среден бизнес с изучаване на чужд език - Английски и Руски език

Описание:

Професията дава възможност за работа във фирми с различен предмет на дейност, предимно във фирми с малка численост на персонала, в сферата на услугите или дребно серийно производство.

След завършване на обучаването си сътрудникът в малкия и среден бизнес подпомага предприемача при рационалното използване на материалните, човешките и финансови ресурси на фирмата за постигане на поставените цели. Съвместяват се дейности различни по характер. Специфичните задължения и отговорности на сътрудниците са по организацията на човешките ресурси, по производството и продажбите, по отчетността и административното обслужване във фирмата.

Работи се с офис техника – компютър и периферия, принтер, скенер, калкулатор и др. Използват се нормативни документи, специализирани счетоводни и статистически формуляри, набор от фирмени бланки, каталози, рекламни материали и др.

Учениците придобиват знания и умения за:

 • Организация на трудовия процес
 • Общи принципи на трудовото законодателство
 • Комуникативни умения
 • Делово общуване и водене на кореспонденция
 • Ползване на приложни програми и продукти
 • Икономически ресурси
 • Бюджет и данъци
 • Правни знания
 • Малък и среден бизнес в България
 • Характеристика на предприемаческата дейност
 • Основи на пазарното проучване
 • Приходи и разходи на малките и средните предприятия
 • Практика по професията и др.
Изображение на специалността Сътрудник в малък и среден бизнес

Задочна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение