ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС, ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ПОДБОР И ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

I. Характер на работата:

ГЛАВНИЯТ УЧИТЕЛ в училището:

1. Планира, организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, по който преподава и направлението си.

2. Формира знания, умения и нагласи у децата и учениците.

3. Участва в екипи за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности и изготвяне на индивидуални програми за обучението им.

4. Диагностицира, насърчава и оценява постиженията на децата и учениците, на които преподава.

5. Анализира резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподава.

6. Координира работата на педагогическите екипи по съответните методични обединения в направлението си.

7. Планира, организира и координира квалификационно-методическата дейност на равнище училище.

8. Участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на НВО, ДЗИ и ДКИ в училище.

9. Обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от НВО, ДЗИ и ДКИ.

10. Консултира лицата, заемащи длъжността “учител” и длъжността “старши учител” в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците.

11. Консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие.

12. Организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците.

13. Организира и провежда училищните кръгове и съдейства при организирането и провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в училището.

14. Координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището.

15 Организира и координира дейностите, свързани с приемните кампании в училището

16. Организира и координира провеждането на общоучилищни извънкласни форми и дейности – празници, конференции, кръгли маси и др.

17. Подпомага ръководството при определяне на стратегически цели и приоритети на училището и при вземането на решения за облика, профила и бъдещото му развитие.

18. Информира и разяснява промените в нормативните документи в образованието и прилагане на ИКТ в учебния процес;

19. Подпомага дейността на директора и заместник-директорите.

20. Изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

• Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен на висшето образование ”магистър” и професионална квалификация ”учител”;

• Минимум 2 (две) години стаж на длъжността „старши учител“;

• Кандидатите да са на постоянен трудов договор в ПГМЕТ „Христо Смирненски“, гр. Кнежа;

• Наличие на присъдени за учебната 2020/2021г. минимум 2 квалификационни кредити (удостоверения и сертификати);

• наличие на трета, втора или първа професионално-квалификационна степен (по- висока ПКС е предимство при класирането);

• Разработване и представяне на Стратегия за развитие на ПГМЕТ „Христо Смирненски“ (за 4-годишен период);

• Компютърна грамотност и умения за работа с MS Оffice, образователни платформи и интернет;

• Познаване във висока степен на нормативната база в средното професионално образование;

• Комуникативни умения:

- умение за работа в екип; умение за работа с ученици и родители; умение за работа с институции;

- умение за вземане на решения без напрежение;

- умение за мотивиране и убеждаване.

III. Обявяване на конкурс, подаване на документи, подбор и заемане на длъжността

• Първи етап: Обявяване на конкурс

А. Място на обявяване:

1. в учителската стая

2. във фоайето на училището

3. на официалния сайт на ПГМЕТ „Христо Смирненски“

Б. Срок на обявяване: 09.09.2021г.

• Втори етап: Подаване на документи

А. Необходими документи:

1. Заявление до Директора на ПГМЕТ „Хр. Смирненски“, гр. Кнежа в свободен стил.

2. Мотивационно писмо.

3. Разработена Стратегия за развитие на ПГМЕТ „Христо Смирненски“ (за 4-годишен период).

3. Удостоверения и сертификати за присъдени минимум 2 квалификационни кредити през учебната 2020/2021г.

Б. Място на подаване: канцеларията на ПГМЕТ „Хр. Смирненски“ при ЗАС.

В. Срок за подаване: от 09.09.2021г. до 15.09.2021г. вкл.

Г. Обявяване на класирането: 17.09.2021г.

• Трети етап (при необходимост): Събеседване / интервю/

А. Представяне на Стратегия за развитие на ПГМЕТ „Христо Смирненски“ (за 4-годишен период) пред директора на училищната институция, заместник-директори, председатели/член на МО и Председател СО в Гимназията.

Б. Място на провеждане: учителска стая

Дата и час на провеждане: 20. 09.2021г., 15.00ч.

• Четвърти етап: Заемане на длъжността „главен учител“

А. Заповед за изготвяне на допълнителни споразумения на педагогическите специалисти, спечелили конкурса – срок: до 24.09.2021г.

Б. Встъпване в длъжност – срок: от 01.10.2021г.

IV. Начин за провеждане на конкурса:

1. При наличие на повече от един кандидат, конкурсът за заемане на длъжността „главен учител” се провежда в два етапа:

1.1. Класиране на кандидатите по документи, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността и по критерии, разработени от комисия и утвърдени със заповед на директора на училището.

1.2. Интервю /събеседване/, което включва:

• представяне и мотивирана защита на Стратегия за развитие на ПГМЕТ „Христо Смирненски“ (за 4-годишен период) пред директора на училищната институция, заместник-директорите, председателите/членове на МО и председателя СО в Гимназията;

• въпроси в областта на нормативната уредба относно: планиране, организиране и провеждане на образователно-възпитателния процес; кариерното развитие на учителите; прилагане на интерактивни методи на преподаване и оценяване знанията и уменията на учениците;

Забележка: Комисията, разработила критериите за заемане на длъжността „главен учител“, разглежда подадените заявления, с необходимите документи и извършва класирането на кандидатите с мотивирано предложение до директора на ПГМЕТ „Христо Смирненски“.

2. При наличие на един кандидат, отговарящ на изискванията за заемане на длъжността и на критериите, разработени от комисия и утвърдени със заповед на директора на училището, не се провежда събеседване с кандидатите; директорът на училищната институция директно сключва допълнително споразумение с тях.