Национално външно оценяване (НВО) 10 клас

Уважаеми десетокласници на ПГМЕТ Кнежа,

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, относно график за определяне дати за провеждане на изпити от национални външни оценявания, както и обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и преустановяване на учебния процес до 13.04.2020 г., Ви уведомяваме:

1. На сайта на училището e публикуван образец на:

-Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас;

-Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас.

2. Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището – pgm_kn@mail.bg.

При необходимост от допълнителна информация учениците от 10 клас могат да се обръщат към класните си ръководители.

ВАЖНО : Подаване на заявленията - попълнени, подписани, сканирани и изпратени на електронната поща на ПГМЕТ „Христо Смирненски“ гр.Кнежа се извършва в срок до 10 април 2020 г. След това заявления няма да се приемат.

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас