Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и ДКИ за сесия май-юни 2020 г.

Уважаеми зрелостници на ПГМЕТ Кнежа,

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. и Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, относно график за подаване на заявления за допускане до ДЗИ и ДКИ, регистриране на заявленията в информационната система и издаване на служебни бележки в периода 04.03.2020 г. – 17.03.2020 г, предвид регистрирани случаи на заразени с COVID-19 и дадените указания, както и преустановения учебен процес до второ нареждане, Ви уведомяваме:

1. На сайта на училището e публикуван образец на заявлението за допускане до държавни зрелостни изпити и държавни квалификационни изпити Образците са няколко примерни и по един за попълване.

- Като първи задължителен ДЗИ се посочва само Български език и литература;

- Като втори задължителен ДЗИ може да посочите един следните предмети:

• Математика

• История и цивилизация

• Физика и астрономия

• География и икономика

• Химия и опазване на околната среда

• Философски цикъл

• Биология и здравно образование

• Английски език

• Руски език

• Немски език

• Испански език

• Френски език

• Италиански език

• Държавен изпит за придобиване на СПК

2. Заявленията следва да се попълнят от зрелостника, да се подпишат, сканират и изпратят на електронната поща на училището – pgm_kn@mail.bg.

3. Заявлението за допускане до ДЗИ и ДКИ да се подава само с данните от личната карта на зрелостника. /Трите имена, ЕГН и адрес да отговарят на личната карта/. Желателно е да запишете и телефон за връзка, за да се отстраняват веднага констатирани грешки или пропуски от Ваша страна.

4. Подадените заявления ще се заведат с входящ номер в деловодството на ПГМЕТ „Христо Смирненски“ гр.Кнежа.

5. За да потвърдите получаването на заявленията, Ви препоръчваме след като го изпратите да се свържете със секретаря на училището на тел.09132 7230 – всеки работен ден до 16,30 ч.

6. Получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ ще се изяснява допълнително (може да бъде получена на място в училището след възстановяване на учебния процес).

7. При необходимост от допълнителна информация зрелостниците могат да се обръщат към класните си ръководители и/или инж.Йоана Хичкова – ЗДУД и Председател на училищната зрелостна комисия на телефон 0885617105.

ВАЖНО : Заявленията за допускане до ДЗИ и ДКИ да бъдат попълнени, подписани, сканирани и изпратени на електронната поща на ПГМЕТ „Христо Смирненски“ гр.Кнежа не по-късно от 17 март 2020 г. След това заявления няма да се приемат.

Бланка на заявление за допускане до държавен зрелостен изпит Бланка на заявление за допускане до държавен квалификационен изпит Примерни бланки на заявления за допускане до държавен зрелостен изпит Примерни бланки на заявления за допускане до държавен квалификационен изпит