Държавни зрелостни изпити

Сесия - Май/Юни
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити
Дата/Период:
от 04 до 17 март 2020 г.
Обобщаване на информацията от заявленията
Дата/Период:
до 20 март 2020 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити
Дата/Период:
до ...... 2020 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, зали и сгради
Дата/Период:
до ...... 2020 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
Дата/Период:
до ...... 2020 г.
Провеждане на държавен зрелостен изпит по Български език и литература
Дата/Период:
...... 2020 г., начало ...... ч.
Провеждане на Втори държавен зрелостен изпит
Дата/Период:
...... 2020 г., начало ...... ч.
Оценяване на изпитните работи
Дата/Период:
...... 2020 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити
Дата/Период:
до ...... 2020 г.
Връчване на дипломите за завършено средно образование
Дата/Период:
до ...... 2020 г.
Сесия - Август/Септември
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити
Дата/Период:
от 01 до 16 юли 2020 г.
Обобщаване на информацията от заявленията
Дата/Период:
до 16 юли 2020 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити
Дата/Период:
до 20 август 2020 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, зали и сгради
Дата/Период:
24 август 2019 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
Дата/Период:
до 24.08.2020 г.
Провеждане на държавен зрелостен изпит по Български език и литература
Дата/Период:
27 август 2020 г., начало 8:00 ч.
Провеждане на Втори държавен зрелостен изпит
Дата/Период:
28 август 2020 г., начало 08,00 ч.
Оценяване на изпитните работи
Дата/Период:
31 август – 08 септември 2020 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити
Дата/Период:
до 10 септември 2020 г.
Връчване на дипломите за завършено средно образование
Дата/Период:
до 14 септември 2020 г.

Инструкции отностно Държавните зрелостни изпити

Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:
 • Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
 • Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име не по-късно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.
 • Носи химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник. Ако е с нарушено зрение – и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.
 • Изслушва настоящия инструктаж, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си.
 • Изключва изцяло всички средства за комуникация/електронни устройства и ги предава на квестор, който ги поставя на видно място.

Непосредствено преди началото на изпита:

 • Получава от квестор изпитен комплект – лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист/листове за отговори и свитък за свободните отговори, както и пликове за отделните модули и за индивидуалната изпитна работа.
 • На работното си място попълва върху идентификационната бланка с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка като НЕ я отделя от листа с указания.

По време на държавния зрелостен изпит:

 • Запознава се с указанията за работа с изпитния материал.
 • Получава от квестор изпитния материал последователно за всеки отделен модул.
 • Работи според определеното изпитно време по модулите за всеки от предметите, разпределено по следния начин:

ДЗИ по предмети БЕЛ, Френски, Немски, Руски, Испански, Италиански, Английски език, Философски цикъл, История и цивилизация, География и икономика:

 • Модул 1 - 60 мин
 • Модул 2 - 60 мин
 • Модул 3 - 120 мин

ДЗИ по предмети Математика, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Физика и астрономия:

 • Модул 1 - 90 мин
 • Модул 2 - 150 мин
 • Модул 3 - НЯМА
 • След приключване на определеното време за работа по всеки модул (ако модулът не е последен) за съответния учебен предмет откъсва и поставя в плик листа за отговори или свитъка за свободните отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си.
 • Внимателно следи инструкциите за компонента „Слушане с разбиране“ по чужд език и ги изпълнява стриктно.
 • Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив, а за изпита по математика може да ползва линия, пергел, триъгълник.
 • Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите.
 • Може да работи върху изпитния материал, но отбелязва верните отговори САМО в листа за отговори и в свитъка за отговори.
 • Записва четливо отговорите си на български език като използва българската азбука (кирилица) по всички предмети с изключение на чуждите езици, на специфичната терминология и на означенията по някои предмети.
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.
 • Не нарушава анонимността на изпитната работа – на листа и на свитъка за свободните отговори не поставя знаци, не записва име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в свитъка за отговори) и др. При установяване, че анонимността на изпитната работа е нарушена, тя се анулира и не се оценява.
 • В случаите, когато модулът е с продължителност 60 или 90 минути може да излезе от изпитната зала след приключването на работата върху съответния модул и запечатването му в плик.
 • В случаите, когато модулът е с продължителност 120 или 150 минути може да излиза от изпитната зала след изтичане на първите 90 минути.
 • Може да напусне залата и сградата не по-рано от 60 минути от началото на първия модул, както и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал запечатана изпитната си работа. В случай че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.
 • Отстранява се от държавния зрелостен изпит и напуска сградата на училището в случай че се установи, че:
  1. преписва от хартиен носител;
  2. притежава и ползва включени електронни устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
  3. преписва от работата на друг зрелостник;
  4. използва средства за комуникация/електронни устройства;
  5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им преди приключване на съответния изпит.

Изпитната работа на отстранен зрелостник се анулира и не се оценява.

След приключване на работата:

 • Под прякото наблюдение на квестора на работното си място, се подписва върху идентификационната бланка, изчаква квесторът да положи подписа си върху нея, отделя я по линията на перфорацията от листа с указания за работа, поставя я в малкия плик, залепва го, поставя го в големия плик при другите запечатани пликове от всеки приключил модул (един плик, ако изпитът е с два модула, съответно два плика, ако изпитът е с три модула) и със свитъка за свободни отговори от последния модул, залепва големия плик и го предава заедно с изпитния материал и с листовете за чернова на квестора.
 • В случай, че не е работил върху даден модул, поставя в големия плик неизползваните части от изпитния комплект (листа/листовете за отговори и/или свитъкът за свободните отговори);
 • Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.