Нормативни докумети

Закон за предучилищното и училищното образование Закон за народната просвета Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план Закон за признаване на професионални квалификации Закон за защита на личните данни Закон за социалното подпомагане Закон за семейните помощи за деца Закон за закрила на детето Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Наредба за приобщаващото образование