Историята на Професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски” – град Кнежа датира от 60-те години на миналия век. Тя започва със зараждането на промишленост в този регион, славещ се до този момент единствено със силно развито за времето си земеделие.

Появата на такъв тип училище е провокирана от дефицита на електромонтьори, шлосери и особено на стругаро-фрезисти. Специализираните кадри в тази област са силно необходими за новосъздадения Завод за изпълнителни механизми през 1965г., а малко по-късно и Цех 140 съм Завод „Георги Костов”, както за функциониращия вече пластмасов цех към градския промкомбинат. Тази обстановка е предпоставка за решение на Министерство на машиностроенето, което със Заповед №1966/08.1966г. създава Професионално техническо училище по машиностроене с двугодишен курс на обучение в град Кнежа. Така създателите на училището ще запишат в летописната книга следното: „Започна своя летопис новото за Кнежа ПТУ по машиностроене”.

Училището отваря врати на 15.09.1966г. в предоставената му сграда на бившето стопанско практическо училище по механизация на животновъдството, разположено зад църквата в църковния двор на града. Учебната година започва с план-прием от три паралелки „Електромонтьор на електрически машини, уреди и прибори”, „Стригаро-фрезист” и „Машинен шлосер”. В най-старата учебна сграда в Кнежа (днешна печатница) е открит и пансион за 30 курсисти, които не са от град Кнежа. През 1967 година е дадено и име на ПТУМ – „Христо Смирненски”.

Увеличеният брой на паралелките налага от 01.09.1969г. ПТУМ „Христо Смирненски” да се премести в сградата на училище „Кнежица” (старата гимназия), а сградата на бившето стопанско училище е преустроена в учебни работилници, където е открит и стол за хранене. Пансионът е преместен от църковния двор в старата гимназия.

Така започва възходът на училището по машиностроене. От 01.09.1971г. ПТУ по машиностроене „Хр. Смирненски” прераства в СПТУ с три годишен курс на обучение. Поради острата нужда от стругари и фрезисти в градовете Кнежа и Бяла Слатина започва прием на тримесечни курсове и заводски паралелки без откъсване от производството със срок на обучение 2 години. От 01.09.1975г. старите учебни сгради на техникума по селско стопанство са предоставени на СПТУМ „Христо Смирненски”, които от март 2001г. стават собственост на училището. Нестихващите промени в образователния процес провокират в ръководството през 1982г. идея за изграждане на МУЦТПО (междуучилищен център за трудово политехническо обучение). Поради намалелия брой на учениците пансионът и училищният стол са закрити, след което стават материална база на МУЦТПО. На 01.09.1984г. със Заповед № 806 на ОСНП гр. Враца тържествено е разкрит в базата на СПТУМ „Христо Смирненски” общински МУЦТПО под единно ръководство, където се обучават ученици от 4ти до 10ти клас от всички училища на селищната система. Съжителството продължава до 1986г. В същото време се използват учителите и базата за квалификационна дейност в УПК от СОУ в направление машиностроене. Учебните дейности, които се развиват във времето до момента, акцентират в различни форми за придобиване на професионална квалификация и преквалификация след средно образование в зависимост от нуждите на региона. Възходът и нарасналия авторитет на училището в общината и региона е причина през 1996г. да бъде включено като експериментално към 10-те професионални училища в страната към Националния институт по образование и Браншова камара по машиностроене по теория и практика на пилотните професии „Монтьор на машини, апарати, уреди и устройства” и „Монтьор на електрически машини, апарати, уреди и устройства”. Същата година училището получава и удостоверение от Националната служба по заетостта за провеждане на квалификационно и мотивационно обучение на възрастни в неравностойно социално положение, което продължава и до момента.

С преминаването на СПТУМ в Техникум по машиностроене през 1999г. училището получава и разрешително от Главна инспекция по труда за провеждане на обучение и изпити за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност на персонал, обслужващ електрически уреди и съоръжения с напрежение до и над 1000 волта. През 2003г. промените в образователната политика водят до преименуването на техникума в професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски”, каквото е професионалното ни училище и до днес. През годините колективът на училището винаги бързо реагира и успешно се справя с налагащите се, от изискванията на времето, преустройства на учебните кабинети и работилници. Макар и настанени в стари сгради, материално техническата база винаги отговаря на съвременните изисквания. С предоставени средства от базовия завод „Кнезим”, през 1991г. учебните сгради и работилници се топлофицират и се закупува конструкция за производствено хале, чието строителство приключва през 1993 г.

Възходи и големи затруднения са неизменни спътници от самото начало на тази любима за много хора институция. Фактът, че днес училището просперира, говори за безотказната воля и желание на всеки член от екипа то да устои на времето. Гъвкавост и далновидност в управлението доказват през времето нуждата от съществуването на ПГМЕТ „Христо Смирненски”. Динамични процеси и бурно развитие вещаят историческия път на ПГМЕТ „Христо Смирненски” – гр. Кнежа.