Вътрешни правила и критерии за разпределяне и определяне на стипендии на учениците

І. Стипендии се отпускат на ученици в дневна форма на обучение със завършено основно образование – 8 – 12 клас.

ІІ. Комисията, назначена със Заповед на Директора № 252 / 26.02.2019 год. предлага за утвърждаване от Директора на:

 1. Разпределението на средствата по видове стипендии
 2. Критерии за допускане до класиране
 3. Размера на всеки вид стипендия и периода за който се отпуска
 4. Конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стиендия
 5. Документите за кандидатстване

3 . Учениците получават следните стипендии:

А. МЕСЕЧНИ:

1. За постигнати образователни резултати –период на получаване 9 месеца

Критерии за класиране по т.1

Основен критерии – успех на ученика

 1. Критерии: Успех на ученика за предходна година или учебен срок – от 5.50 до 6.00
  Тежест: 50%

Допълнителен критерии – поведение и дисциплина

 1. Критерии: 1.Спазване на Правилника за вътрешния ред но ПГМЕТ
  Тежест: 5%
 2. Критерии: 2.Брой неизвинени отсъствия за предходна година или за първи учебен срок – до 5
  Тежест: 5%

Допълнителен критерии – участие в училищния живот

 1. Критерии: 1.Участие в училищни и общински мероприятия и инициативи.
  Тежест: 10%
 2. Критерии: 2.Участие в областни и национални олимпиади, състезания, конкурси, спортни мероприятия
  Тежест: 20%

Допълнителен критерии – участие в училищния живот

 1. Критерии: Участие в ИИД
  Тежест: 10%

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - период на получаване 9 месеца.

Критерии за класиране по т.2

Основен критерии – успех на ученика и месечен доход на член от семейството

 1. Критерии: Успех на ученика за предходна година или учебен срок – от 4.00 до 5.49
 2. Критерии: месечен доход на член от семейството, не надвишаващ МРЗ за страната за съответния период/ предходните шест месеца/
  Тежест: 42%

Допълнителен критерии – поведение и дисциплина

 1. Критерии: 1. Спазване на Правилника за вътрешния ред но ПГМЕТ
  Тежест: 4%
 2. Критерии: 2. Брой неизвинени отсъствия за предходна година или за първи учебен срок – до 5
  Тежест: 4%

Допълнителен критерии – участие в училищния живот

 1. Критерии: 1. Участие в училищни и общински мероприятия и инициативи.
  Тежест: 10%
 2. Критерии: 2. Участие в областни и национални олимпиади, състезания, конкурси, спортни мероприятия
  Тежест: 30%

Допълнителен критерии – участие в ИИД

 1. Критерии: Участие в ИИД
  Тежест: 10%

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания - период на получаване 12 месеца.

4. За ученици без родители - период на получаване 12 месеца.

Критерии за класиране по т.3 и т. 4.

Основен критерии

 1. Критерии: Документ удостоверяващ правото за участие в класирането.
  Тежест: 50%

Допълнителен критерии – поведение и дисциплина

 1. Критерии: 1. Спазване на Правилника за вътрешния ред но ПГМЕТ
  Тежест: 10%
 2. Критерии: 2. Брой неизвинени отсъствия за предходна година или за първи учебен срок – до 5
  Тежест: 10%

Допълнителен критерии – участие в училищния живот

 1. Критерии: 1. Участие в училищни и общински мероприятия и инициативи.
  Тежест: 10%
 2. Критерии: 2. Участие в областни и национални олимпиади, състезания, конкурси, спортни мероприятия
  Тежест: 10%

Допълнителен критерии – участие в ИИД

 1. Критерии: Участие в ИИД
  Тежест: 10%

Формиране на размера на месечната стипендия: формирането на размера на месечната стипендия се извършва съгласно ПМС № 33 от15.02.2013 год чл. 11 (1) и формулата :

ОК % + ДК1 % + ДК2 % + ДК3 % = 100 %

Б. ЕДНОКРАТНИ / за един учебен срок /:

 1. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование.
  По предложение на комисията
 2. 2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищна дейност.
  По предложение на комисията за ученици, спечелили призови места - първо, второ, трето на училищни, областни и национални олимпиади и състезания.

ІІІ. Учениците не получават стипендии при налагане на наказания от Педагогическия съвет

ІV. Стипендиите са изплащат в рамките на текущия месец.

V. Разпределение на средствата за стипендии

 1. Комисията прави предложение до Директора за разпределение на определените от МОМН средства за стипендии на годишна основа по видове стипендии.
 2. Комисията извършва класиране, съгласно ПМС № 33 от15.02.2013 год. и поименно прави предложение по видове стипендии.