За Вас, зрелостници

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Сесия май-юни

  • Български език и литература - 21 май 2019 г., начало 08:00 ч.

  • Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2019 г., начало 08:00 ч.

  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 28 до 31 май 2019 г.

Сесия август-септември

  • Български език и литература - 23 август 2019 г., начало 08:00 ч.

  • Втори държавен зрелостен изпит - 28 август 2019 г., начало 08:00 ч.

  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30 август 2019 г. - 04 септември 2019 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2018-2019 година

 

  • Сесия май - юни

Дейност

Срок

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити

05.03.2019 Г.-18.03.2019 г.

Обобщаване на информацията от заявленията

до 20.03.2019 г.

Допускане до държавни зрелостни изпити

до 17.05.2019 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 17.05.2018 г.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 17.05.2018 г.

Оценяване на изпитните работи

25.05.2019 г. - 08.06.2019 г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 13.06.2018 г.


 

  • Сесия август – септември

Дейност

Срок

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити

01.07.2018 г.-12.07.2019 г.

Обобщаване на информацията от заявленията

до 16.07.2019 г.

Допускане до държавни зрелостни изпити

до 22.08.2019 г.

Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници

до 23.08.2019 г.

Издаване па служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

23.08.2019 г.

Оценяване на изпитните работи

29.08.2019 г.- 07.09.2019 г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити                                               

до 10.09.2019 г.