Участие в проекти


НП „Модернизиране на системата за професионално образование и обучение”

НП „На училище без отсъствия”, Мярка „Без свободен час”

НП „С грижа за всеки ученик”

НП „Информационни и комуникационни технологии в училище”

НП „Училището  територия на учениците”

НП „Диференцирано заплащане”

ОПРЧР „Квалификация на педагогическите специалисти”

ОПРЧР „Нова възможност за моето бъдеще”

ОПРЧР „Да направим училището привлекателно за младите хора”

ОПРЧР „Ученически практики”

ОПРЧР „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

ОПРЧР „Изграждане на общински център за обучение и мотивация за постоянна трудова заетост”

ОПРЧР „За чиста и околна среда”

ОПРЧР „Електронна платформа за учене на възрастни в Европа /EPALE”

ОПРЧР „Управление за ефективно професионално образование”

ОПРЧР „УСПЕХ”

Секторна програма „Леонардо да Винчи”, проект „Няма технология без механика!”