Обществения съвет


          Обществения съвет цели да осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономически живот и да служи като постоянна форма на диалог между местните общински власти и структурите на гражданското общество.

 

Дейност на обществения съвет и организация на работа.

 

Изх. № РД-26-630/12.12.2016

П О К А Н А

           УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

За подпомагане дейността на развитието на ПГМЕТ „Христо Смирненски“ и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 7, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои създаването на Обществен съвет към училището.

Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, каня Вас на 15.12.2016 г. от 17.30 ч. в ПГМЕТ „Христо Смирненски“, ул. „Марин Боев“ № 5, в кабинет № 3 за провеждане на събрание на родителите при следния дневен ред:

-          Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

-          Избор на състав/членове и резервни членове на Обществен съвет към ПГМЕТ „Христо Смирненски“.

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ПГМЕТ „Христо Смирненски“.

Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.

НИКОЛАЙ БАЧИЙСКИ,

ДИРЕКТОР НА

ПГМЕТ „Христо Смирненски“

 


Състав на обществения съвет към ПГМЕТ "Христо Смирненски":

 

 

 

В момента тече процедура по сформиране на Обществения съвет.