В Ъ Т Р Е Ш Н И   П Р А В И Л А 

И КРИТЕРИИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ

  

І. Стипендии се отпускат на ученици в дневна форма на обучение със завършено основно образование – 8 – 12 клас.

 

ІІ. Комисията, назначена със Заповед на Директора № 252 / 26.02.2017 год. предлага за утвърждаване от Директора на :

            2.1. Разпределението на средствата по видове стипендии

            2.2. Критерии за допускане до класиране

            2.3. Размера на всеки вид стипендия и периода за който се отпуска

            2.4. Конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стиендия

            2.5. Документите за кандидатстване.

 

3 . Учениците получават следните стипендии:  

А. МЕСЕЧНИ:

1.      За постигнати образователни резултати –период на получаване 9 месеца

 

Критерии за класиране по т.1 .

Вид на критерия

Критерии за класиране

Тежест в %

Основен критерии – успех на ученика  

ОК

1. Успех на ученика за предходна година или учебен срок – от 5.50 до 6.00

50 %

Допълнителен критерии – поведение и дисциплина

ДК1

1. Спазване на Правилника за вътрешния ред но ПГМЕТ

2. Брой неизвинени отсъствия за предходна година или за първи учебен срок – до 5

5 %

5 %

Допълнителен критерии – участие в училищния живот

ДК2

1. Участие в училищни и общински мероприятия и инициативи.

2. Участие в областни и национални олимпиади, състезания, конкурси, спортни мероприятия

10 %

20 %

Допълнителен критерии – участие в ИИД    

ДК3

1. Участие в ИИД

10 %

 

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането -  период на получаване 9 месеца.

     

       Критерии  за класиране по т.2.

Вид на критерия

Критерии за класиране

Тежест в %

Основен критерии – успех на ученика и месечен доход на член от семейството

ОК

-  Успех на ученика за предходна година или учебен срок – от 4.50 до 5.49

- месечен доход на член от семейството, не надвишаващ МРЗ за страната за съответния период/ предходните шест месеца/.

42 %

Допълнителен критерии – поведение и дисциплина

ДК1

1. Спазване на Правилника за вътрешния ред но ПГМЕТ

2. Брой неизвинени отсъствия за предходна година или за първи учебен срок – до 5

4 %

4 %

Допълнителен критерии – участие в училищния живот

ДК2

1. Участие в училищни и общински мероприятия и инициативи.

2. Участие в областни и национални олимпиади, състезания, конкурси, спортни мероприятия

10 %

30 %

Допълнителен критерии – участие в ИИД

ДК3

1. Участие в ИИД

10 %

 
              3.      За подпомагане на ученици с трайни увреждания -  период на получаване 12 месеца.

 

4.      За ученици без родители - период на получаване 12 месеца.

 

      Критерии  за класиране по т.3 и т. 4.

Вид на критерия

Критерии за класиране

Тежест в %

Основен критерии –

ОК

1.Документ удостоверяващ правото за участие в класирането.

50 %

Допълнителен критерии – поведение и дисциплина

ДК1

1. Спазване на Правилника за вътрешния ред но ПГМЕТ

2. Брой неизвинени отсъствия за предходна година или за първи учебен срок – до 5

10 %

10 %

Допълнителен критерии – участие в училищния живот

ДК2

1. Участие в училищни и общински мероприятия и инициативи.

2. Участие в областни и национални олимпиади, състезания, конкурси, спортни мероприятия

10 %

10 %

Допълнителен критерии – участие в ИИД

ДК3

1. Участие в ИИД

10 %

 

Формиране на размера на месечната стипендия : формирането на размера на месечната стипендия се извършва съгласно  ПМС № 33 от15.02.2013 год чл. 11 (1)   и формулата :

 

ОК % + ДК1 % + ДК2 % + ДК3 % = 100 %

 

Б. ЕДНОКРАТНИ / за един учебен срок /:

1. За преодоляване  от ученика  на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование.

По предложение на комисията

 

2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищна дейност.

По предложение на комисията  за ученици,  спечелили призови места - първо, второ, трето на училищни, областни и национални  олимпиади и състезания.

 

      ІІІ. Учениците не получават стипендии  при налагане на наказания от Педагогическия  съвет

 

            ІV. Стипендиите са изплащат в рамките  на текущия  месец .

     

             V. Разпределение на средствата за стипендии

              1. Комисията прави предложение до Директора за разпределение на определените от МОМН средства за стипендии  на годишна основа по видове стипендии.

             2.  Комисията извършва класиране, съгласно  ПМС № 33 от15.02.2013 год.  и поименно прави предложение по видове стипендии.